Informatie

GL-C Documenten

 

Bemiddeling

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een alternatief voor de rechtbank.

Bij bemiddeling kiezen de partijen ervoor om zelf hun conflicten op te lossen. GL-C bvba treedt op als onpartijdig bemiddelaar, bekommerd om het belang van beiden.

In eerste instantie proberen we het gesprek tussen beide partijen terug op gang te brengen: onderlinge communicatie en onderhandeling, daar gaat het om. Elke partner krijgt de kans om zijn noden, wensen en verlangens op tafel te leggen, elk luistert naar het verhaal van de ander. Er is ruimte voor ieders waarheid én emoties.

Vervolgens proberen we de dieperliggende belangen van beiden bloot te leggen

Via dit proces kunnen mensen komen tot afspraken waarin beiden zich kunnen terugvinden. Er is een win-win resultaat: niet één partij wint, maar beiden hebben een oplossing waar ze kunnen achter staan.

We schrijven het akkoord neer in een document dat door de rechtbank kan bekrachtigd worden.

 

Waarom bemiddeling?

 • Korte procedure
 • Beperkte kosten
 • Geen verliezende partij
 • Ruimte voor woord en wederwoord
 • Efficiënter dan een gerechtelijke procedure
 • Bemiddeling gebeurt in een vertrouwelijk kader

 

Hoe lang duurt een bemiddeling?

Een gangbare bemiddeling is gespreid over 4 sessies van ongeveer anderhalf uur, gespreid over een twee- tot drietal weken.

 

Wat kost een bemiddeling?

De kostprijs van de bemiddeling hang uiteindelijk af de aard van het geschil en de uiteindelijke duur van de sessies.

Bekijk hier onze Tarieven.

Arbitrage

Principe

Wat is arbitrage?

Arbitrage is een snelle proceduretechniek zonder rechtbank. Een of meerdere scheidsrechters zullen een geschil beslechten. De partijen zijn al dan niet bijgestaan door een technisch arbiter of juridisch arbiter. GL-C treedt regelmatig op als technisch arbiter.

 

Waarom?

 • De rechtzoekende is niet meer afhankelijk van overbezette rechters.
 • Door een snelle procedure lopen de geschillen minder hoog op, zodat irritaties en patstellingen sneller worden doorbroken. Dat leidt tot minder geschillen of vlugger tot een minnelijke schikking omdat één partij voelt de zaak niet te kunnen winnen.
 • Arbitrage doet vooral beroep op de kennis en kunde van experts in het vak.
 • In arbitrage zijn de debatten confidentieel.
 • Door de internationale erkenning kan, het Scheidsgerecht in elk land zetelen en is een arbitraal vonnis wereldwijd uitvoerbaar.
 • Aanvraag, opvolging en zittingen kunnen online.
 • Onbetwiste vorderingen, ongeacht het bedrag, worden met mini-arbitrage binnen de maand gevonnist.
 • Het is een snelle procedure. Een klassieke arbitrage duurt 2 tot 6 maanden.
 • De verliezende partij draagt uiteindelijk alle kosten, alsook de advocaatkosten.

 

Mini-arbitrage

Kost van € 100 tot max. € 400

Met de uitbreiding van de Europese Unie groeide de behoefte naar een uniforme spoedprocedure voor invorderingen.

Vooral (zaken-)advocaten en incassokantoren doen beroep op mini-arbitrage omwille van de lage kost. Voor bedrijven is het een echte cost killer'.

 

Voor elke (kleine of grote) geldvordering in de Europese Unie van een vaststaande schuld dat niet aangetekend betwist werd binnen de 30 dagen na de vervaldag, biedt zich nu een snelle, goedkope en eenvoudige oplossing aan: de mini-arbitrage.

Het verzoek wordt uitsluitend schriftelijk behandeld door de "Commissie onbetwiste geldvorderingen".

Men bekomt een vonnis binnen de 20 dagen en de kosten zijn buiten btw tussen € 100 en € 400.

Binnen de 15 dagen, na dekking van de kosten, stelt de griffie de schuldenaar ineens aangetekend in kennis van de arbitrage, de registratie en het scheidsgerecht dat samengesteld is uit één arbiter. Blijft de vordering binnen de 10 dagen nog onbetwist dan volgt binnen de 20 dagen een vonnis in eerste aanleg.

Ontstaat er toch plots een betwisting alvorens het vonnis in eerste aanleg, dan gaat de arbitrage verder vanaf III,art.3.d.§2, en verwijst de griffie ambtshalve de zaak naar de arbitragecommissie voor betwiste vorderingen. De griffie mag een onvolledige aanvraag weigeren en/of de klassieke arbitrage vanaf III,art.3.a) opleggen.

 

Klassieke arbitrage


 

 • Eiseres start een arbitrageprocedure door haar wederpartij (verweerster) hiervan aangetekend in kennis te stellen (kennisgeving).
 • Vervolgens stuurt eiseres een aanvraag tot arbitrage samen met haar stukken in tweevoud naar het Instituut voor Arbitrage.
 • Het Instituut voor Arbitrage bevestigt registratie per brief aan de partijen (eiseres & verweerster).
 • Verweerster stuurt haar eerste besluiten naar haar wederpartij en naar het Instituut voor Arbitrage of reageert niet.
 • Vervolgens worden de partijen aangetekend op de hoogte gesteld van de samenstelling van het Scheidsgerecht.
 • Als verweerster niet reageert en de eis dus niet betwist (4) wordt er een verstekvonnis uitgesproken. Heeft verweerster wel besluiten ingediend (4) dan zal eiseres vervolgens haar eindbesluiten opsturen naar verweerster en naar de arbitragecommissie.
 • Vervolgens kan verweerster haar eindbesluiten opsturen naar de commissie van arbitrage en naar eiseres.
 • De procedure is principieel schriftelijk, maar de partijen mogen steeds een hoorzitting of expertise vragen. Dit kan bevestigd worden via een tussenvonnis.
 • Na de uitwisseling van besluiten en eventuele hoorzitting, wordt een tegensprekelijk eindvonnis uitgesproken en opgestuurd naar de partijen.

Volgens de Standard Dispute Rules heeft elke partij het recht om hoger beroep aan te tekenen. De beroepsprocedure wordt eveneens binnen de 6 maanden, door een college van drie arbiters, afgehandeld.

 

Hoger beroep

Om een fundamenteel recht te vrijwaren bepalen de Standard Dispute Rules dat partijen slechts, met kennis van zaken, na het ontstaan van een geschil afstand kunnen doen van hun recht op een tweede graad.

Het gezond verstand zegt ons :

 • dat de arbiters geen bovenaardse wezens zijn die zich nooit kunnen vergissen. Denk maar aan de zaak Bernard Tapie (Arbitrage in Frankrijk). In dat dossier was er geen vangnet door een graad van beroep in arbitrage. Twijfels ontstonden bij de redactie van het vonnis zodat de Franse staat gedwongen werd om de vernietiging te eisen. Wat een tijdverlies zonder dat er onmiddellijk een uitspraak ten gronde was.
 • dat men geen partij moet aanzetten om zich bij verstek te laten veroordelen om vervolgens de nietigheid ervan aan te vragen bij een publieke rechtbank.

Elke partij heeft recht om hoger beroep aan te tekenen binnen de termijn van 30 kalenderdagen na de postdatum van de aangetekende kennisgeving van de arbitrale uitspraak in eerste aanleg.

 

 

 

Minnelijke Expertise

Principe

Eén of meer partijen doen beroep op een bouwexpert om feiten vast te stellen of om technisch advies te geven. Dit kan in de vorm van een 'Eenzijdige minnelijke expertise' of een 'Tegensprekelijke minnelijke expertise'

Eenzijdige Minnelijke Expertise

Eénzijdige minnelijke expertises komen vaak voor. Bijvoorbeeld :een architect maakt een verslag over een bouwgebrek, een landmeter schat een stuk grond, ... Vaak wordt aan een bouwexpert gevraagd om de oorzaak van schadeverschijnselen te bepalen en om een raming van de schade en de herstellingskosten op te maken.

 

 

Tegensprekelijke Minnelijke Expertise

Een tegensprekelijke minnelijke expertise gebeurt op verzoek van twee of meer partijen, die onderling overeenkomen om een probleem, dat zij zelf niet opgelost krijgen, te laten onderzoeken door een deskundige bouwexpert. Dit kan gaan over : bouwkundige gebreken, geschillen over afwerkingsgraad en minderwaarde, betwisting van facturen, enz ...

Aan de bouwexpert wordt gevraagd om een oordeel te geven over het probleem en een oplossing voor te stellen. Meestal zijn de partijen nog niet in een rechtszaak verwikkeld en doen zij beroep op een minnelijk deskundige om een oplossing buiten de rechtbank te bekomen, om zo lange procedures en hoge kosten te vermijden.

Hieronder omschrijven we twee vormen van tegensprekelijke minnelijke expertise:

 • Bindende tegensprekelijke minnelijke expertise
  • Partijen komen overeen om het deskundigenverslag als bindend te aanvaarden. Er zal later geen gerechtsdeskundige meer aangesteld kunnen worden.
 • Gewone (niet-bindende) tegensprekelijke minnelijke expertise
  • Partijen vragen aan een extern bouwexpert om een onderzoek te voeren en om te bemiddelen in een geschil dat tussen hen is ontstaan, teneinde een oplossing uit te werken voor het probleem en het geschil te beëindigen met een regeling, neergeschreven in een overeenkomst of in een dading. Een dading is een schriftelijke overeenkomst waarbij partijen een einde maken aan een bestaand of toekomstig geschil door middel van wederzijdse toegevingen. Een dading is onherroepelijk en er kan later niet meer op terug gekomen worden. In de dading wordt gedetailleerd omschreven op welke wijze de partijen hun meningsverschil beëindigen en hoe de afrekening zal gebeuren. In deze afrekening worden ook de kosten van de deskundige opgenomen.

Gerechtelijke Expertise

Principe

Het conflict zit vast. Eén van de partijen start een gerechtelijke procedure.

De aanleiding kan van verschillende aard zijn : bouwkundige gebreken (vocht, scheuren, afwerkingsproblemen, ...), betwisting over schade, opdrachtgever stopt met betalen, aannemer komt niet meer werken, enz ...

De rechter, met een juridische opleiding, zal zich laten adviseren door een externe deskundige die ter plaatse zal gaan om de toestand te onderzoeken en hierover een verslag opstelt, dat aan de rechtbank wordt overgemaakt.

 Verloop van een Gerechtelijke Expertise

De rechter bepaalt de opdracht van de deskundige. Meestal bevat de opdracht volgende elementen : vaststellingen doen, partijen trachten te verzoenen, aansprakelijkheid bepalen, wijze van herstellen adviseren, schade begroten, een afrekening tussen partijen opmaken.

 • Installatievergadering
  • De deskundige brengt de partijen aangetekend op de hoogte van zijn aanstelling en bepaalt de datum van de 'installatievergadering' waarop het eerste plaatsbezoek zal doorgaan. Doel van dit bezoek is vaststellingen doen, documenten in ontvangst nemen en de partijen te aanhoren wanneer zij hun standpunten verdedigen. De advocaten van partijen zijn aanwezig op de installatievergadering.
 • Onderzoek
  • Soms wordt schade vastgesteld (bv. barsten, vochtplekken, verzakkingen) en is niet duidelijk wat de oorzaak daarvan is. De deskundige zal bijkomende onderzoeken ter plaatse doen, eventueel bijgestaan door specialisten, om de oorzaak te bepalen. Belangrijk is de tegensprekelijkheid van het onderzoek. De deskundige moet er zorg voor dragen dat alle partijen worden uitgenodigd op alle expertise-verrichtingen, en de kans krijgen om aanwezig te zijn bij de plaatsbezoeken. Ook alle documenten met betrekking tot de expertise moeten steeds aan alle partijen worden overgemaakt.
 • Voorverslag
  • Afhankelijk van de bereidheid van partijen om een regeling te treffen, zal de deskundige een verzoeningsvoorstel formuleren of een uitgebreid voorverslag opmaken. In het voorverslag bepaalt de deskundige zijn standpunt over oorzaak en verantwoordelijkheid en doet een voorstel van afrekening tussen partijen.
 • Minnelijke regeling of bemerkingen op het voorverslag
  • Partijen onderzoeken het regelingsvoorstel en gaan al dan niet akkoord. Ingeval er geen akkoord is, worden alle betrokkenen in de gelegenheid gesteld om opmerkingen op het voorverslag te maken, waarbij zij argumenten naar voor brengen om hun standpunt te verdedigen.
 • Eindverslag
  • De deskundige onderzoekt de opmerkingen van partijen en beantwoordt de opmerkingen. Indien de opmerkingen terecht zijn, kan dit eventueel aanleiding geven tot herzien of bijsturen van de visie van de deskundige met betrekking tot oorzaak, verantwoordelijkheid, schade of afrekening. De deskundige verwerkt de opmerkingen van partijen in een eindverslag waarin zijn definitieve standpunten worden neergeschreven. Het eindverslag wordt verzonden aan de rechtbank en aan de partijen. Op dat ogenblik is de gerechtelijke opdracht van de deskundige beëindigd, wat niet wegneemt dat de zaak daarna nog geruime tijd kan aanslepen alvorens een definitief vonnis door de rechtbank wordt uitgesproken.

 

Schade Expertise

Wat is een privé-expert?

Na aangifte van uw schade stuurt de verzekeringsmaatschappij een expert ter plaatse om de schade vast te stellen. U kan een privé- expert aanstellen die uw belangen verdedigt.

Wist u dat u dat u in de meeste gevallen recht hebt op een privé- expert? Dit kost u niets. Uw verzekering betaald deze bijstand.


Wat is een tegenexpert?

Een ander inzicht. U bent getroffen door een brand- of waterschade in uw woning. De verzekeringsmaatschappij stuurt een expert ter plaatse om een calculatie te maken van uw verlies. Hij doet een regelingsvoorstel, maar het lijkt u aan de lage kant. Doe dan een beroep op een Tegenexpert.

 

Metingen en Onderzoek

Lekdetectie

 • Drukmeting
  Een digitale drukmeter maakt snelle en nauwkeurige drukmeting mogelijk. De digitale display toont de initiële druk en het eventuele drukverlies tot 0,001 bar nauwkeurig.
 • Traceergastoestel
  Bij de traceergas-detectie wordt de leiding onder druk gebracht met een niet gevaarlijke en niet brandbaar gas. Vervolgens wordt de hele leiding met een detector gecontroleerd op eventuele lekkages. Dit werkt ook door beton, vloeren en asfalt heen en zelfs bij zeer klein verlies.
 • Rooktesttoestel
  Scheuren of breuken in afvoerleidingen zijn zonder graaf-en breekwerk te lokaliseren met behulp van de rookgenerator. Op het warmte-element van het toestel wordt er rookvloeistof aangebracht. Hierdoor verdampt de vloeistof en ontstaat er rook. De ventilator blaast de rook in de leidingen, waardoor overdruk ontstaat en de rook zichtbaar wordt door de allerkleinste openingen en kieren.
 • Leidingdetector
  De zender plaatst een frequentiesignaal op de leiding zodat deze kan nauwkeurig kan getraceerd worden met de ontvanger. Hierdoor kunnen het tracé van leidingen in kaart gebracht worden om verdere lekdetectie te vergemakkelijken.
 • Rioolcamera
  Afvoeren en rioleringen kunnen aan de hand van camera’s aan een visuele inspectie worden onderworpen. Deze camera, met semi-flexibele kop, wordt met behulp van een duwkabel door de afvoerbuizen geleid. De camera is uitgerust met een zender zodat deze te allen tijde kan getraceerd worden met de ontvanger. Op die manier kunnen breuken zeer nauwkeurig worden gelokaliseerd, ook op diepte.
 • Ultrasoontoestel
  Bij deze meettechniek wordt op diverse punten van de leiding de aanwezige geluidswaarde gemeten en met elkaar vergeleken, wat het mogelijk maakt om veel meetpunten en grotere afstanden in relatief korte tijd te onderzoeken. Een lek produceert een minuscuul uitstroomgeluid dat door het gehoor niet waargenomen kan worden. Dit geluid wordt met een ultrasoon versterkt en op die manier kan de lek opgespoord worden.
 • Endoscopen
  Endoscopie wordt toegepast bij lekkage in rookgaskanalen, afvoerkanalen, ventilatiekanalen en diverse holle ruimten. Met een endoscoop kunnen wij op moeilijk bereikbare plaatsen zoals douchebakken of baden komen om lekkages op te sporen.

Blowerdoortest

 • Wat is een blowerdoortest?
  Bij een blowerdoortest (luchtdichtheidstest, infiltratieproef, pressurisatieproef,...) wordt de luchtdichtheid van uw woning of gebouw vastgesteld door haar bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk van 50 Pa. Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of erin infiltreert, is dan een maat voor de luchtdichtheid. Hoe beter de luchtdichtheid van een gebouw, hoe minder sterk een ongecontroleerde ventilatie vat heeft op het gebouw. Ongecontroleerde ventilatie leidt tot onnodig warmteverlies. Dit kan gevisualiseerd worden door middel van een warmtebeeldcamera en/of rookstiften. Wij hebben beide hulpmiddelen ter beschikking, waardoor wij u indien gewenst een visueel rapport kunnen bezorgen waarin aangegeven staat op welke plaatsen de luchtdichtheid van de woning verbeterd kan worden.

Thermografie

Waarom een thermografie?

Door een thermografisch onderzoek kunnen een aantal problemen in uw woning makkelijk opgespoord en daarna opgelost worden.

 • Koudebruggen
  Koudebruggen in gebouwen zijn constructiefouten waar veel warmte verloren gaat. Bij nieuwbouw is het belangrijk grote aandacht te besteden aan koudebruggen. Achteraf koudebruggen oplossen is niet evident. Gelukkig kunnen koudebruggen door middel van thermografie snel en efficiënt opgespoord worden. Vaak biedt een isolatielaag langs de buitenzijde tegen de gevel de enige uitweg als het niet direct gebeurd is.
 • Convectie
  Als een spouw te breed is of ze is niet goed afgedicht onderaan en bovenaan, ontstaat er convectie in de spouw. De spouw verliest hierdoor haar isolerende werking. Ook deze bouwfouten gebruiken kunnen dankzij thermografie aan het licht gebracht worden.
 • Controle van isolatie
  In theorie zou de isolatie de hele woning moeten omhullen. Dit betekent dat alle isolatie op elkaar moet aansluiten. De vloerisolatie moet aansluiten aan de muurisolatie en de muurisolatie moet aansluiten aan de dakisolatie en het schrijnwerk. Ook hier kunnen eventuele gebreken opgespoord worden met thermografie
 • Waterinfiltratie
  Aan de hand van een thermografisch onderzoek wordt bepaald waar waterinfiltratie optreedt.
 • Detecteren van kieren en spleten

Trillingsmeting

 • Trillingen in gebouwen
  Naast geluidshinder kan er zich op korte afstand van een installatie of machine tevens trillingshinder voordoen. Andere vaak voorkomende bronnen van trillingshinder in gebouwen zijn zwaar wegverkeer of naburige bouwwerven.

  Blootstelling van personen aan dergelijke trillingen kan leiden tot schadelijke of hinderlijke effecten. De hinderlijke effecten uiten zich ondermeer in een verminderde productiviteit en/of concentratie bij werkzaamheden. Dergelijke situatie kan leiden tot een ernstige verstoring van de rust en het hiermee gepaard gaande verminderde comfortgevoel. De schadelijke effecten uiten zich in gezondheids- en veiligheidsproblemen. Daarnaast kunnen trillingen eveneens aanleiding geven tot structurele schade aan bouwelementen.
 • Trillingensblootstelling van personen
  Blootstelling aan trillingen is een van de twee voornaamste oorzaken van erkende beroepsziekten. Op basis van die trillingsmetingen wordt nagegaan of de actiewaarde of grenswaarde is overschreden. Voor blootstellingen aan trillingen op het hand-arm-systeem gelden andere waarden dan voor trillingen die op het hele lichaam inwerken. Bij overschrijding van de actiewaarde is tevens een gerichte opleiding van de werknemers noodzakelijk. Bovendien moeten technische of organisatorische maatregelen leiden tot vermindering van het blootstellingsniveau: de grenswaarde mag namelijk niet overschreden worden.
 • Trillingen van installaties
  Trillingen in technische installaties, machines, gereedschappen en huishoudapparaten kunnen oorzaak zijn van storende effecten op werknemers, klanten, leveranciers, buren, ….

  Met specifieke software kan de toestand van uw technische installaties, machines, gereedschappen en huishoudapparaten opmeten.

  Diverse technische installaties, machines, gereedschappen en huishoudapparaten hebben enerzijds structurele trillingen en anderzijds rotatie-afhankelijke trillingen. Specifieke watervaldiagramma's laten ons hier dan toe om de structurele trillingen te onderscheiden van rotatie-afhankelijke trillingen.

Werken bij GL-C

Vacatures

Wij zijn steeds op zoek naar:

 • Schade-experten

Heeft u interesse?
Stuur uw motivatie en cv naar info@gl-c.be.